Polski

Prezentowany podręcznik jest jednym z najważniejszych rezultatów projektu VOYCE, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 i zakończy się we wrześniu 2018.

Projekt był wdrażany przez partnerstwo ośmiu organizacji, działających w pięciu krajach członkowskich EU

 • Włochy: CESV – Centrum Wolontariatu (koordynator), CPIA3 Rzym – publiczny ośrodek kształcenia dorosłych.
 • Francja CEMEA Centre i CEMEA National Association: dwie organizacje z długim doświadczeniem w nieformalnej i pozaformalnej edukacji młodzieży.
 • Hiszpania: Fundacja Docete Omnes – ośrodek szkolenia zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem, Cibervoluntarios – stowarzyszenie wolontariuszy specjalizujących się w narzędziach ICT.
 • Polska: Era Ewaluacji – podmiot specjalizujący się w ewaluacji i badaniach nad edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną.
 • Portugalia: Instituto Principe Real (IPR) – organizacja prowadząca działania pomocowe i szkoleniowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

 

Projekt VOYCE dotyczył walidacji kompetencji nabywanych przez młodych wolontariuszy.

Cele projektu:

 • Stworzenie praktycznych i innowacyjnych narzędzi do walidacji kompetencji nabywanych przez młodych wolontariuszy.
 • Promocja użycia takich narzędzi wśród organizatorów młodzieżowego wolontariatu i w instytucjach publicznych.
 • Wspieranie nawiązania kontaktu pomiędzy wolontariuszami a ich potencjalnymi pracodawcami.

Grupami docelowymi były:

 • Młodzi wolontariusze zainteresowani walidacją nabytych kompetencji.
 • Organizatorzy młodzieżowego wolontariatu w szczególności organizacje podejmujące się walidacji i certyfikacji kompetencji.
 • Instytucje publiczne odpowiedzialne za planowanie i wdrażanie polityk edukacyjnych.
 • Firmy rekrutujące młodych ludzi.

Oczekiwane efekty:

 • Przygotowanie innowacyjnych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych poprzez działalność wolontariacką.
 • Wspomaganie wchodzenia młodych wolontariuszy na rynek pracy.
 • Szkolenie młodych wolontariuszy z wykorzystania narzędzi
 • Popularyzacja narzędzi i doświadczeń projektu wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów: instytucji publicznych, firm, NGO-sów, wolontariuszy.

 

Planowane było wypracowanie w ramach projektu pięciu produktów:

Dwa międzynarodowe szkolenia dla grup 25 młodych wolontariuszy ze wszystkich krajów reprezentowanych w projekcie. Każde ze szkoleń będzie trwało pięć dni.

Na końcu zorganizowano pięć spotkań upowszechniających – dwa międzynarodowe i trzy krajowe. Udział w nich wzięła grupa młodych ludzi, wolontariuszy, przedstawicieli organizacji, instytucji edukacyjnych itd.